ชื่อ - นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
Email
ซื้อจากร้าน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ซื้อ
โทรศัพท์ iPhone รุ่น
IMEI
เช็คหมายเลข IMEI กด *#06#
Battery S/N
ฉันได้อ่านและยอมรับ เงื่อนไขการรับประกันสินค้า